Købsvilkår

Almindelige bestemmelser i forbindelse med køb af pakkerejser arrangeret af Det lille Rejsebureau A/S

Betaling: Når aftale indgås, betales inden 5 dage et depositum på 25 % af aftalens samlede beløbsstørrelse, medmindre anden betalingsfrist er aftalt OG fremgår af bekræftelsen.

Restbeløbet indbetales, så det er Det lille Rejsebureau A/S i hænde senest 45 dage før rejsen påbegyndes.
Ved bestilling senere end 45 dage før rejsen, opkræves det samlede beløb ved 1. indbetaling.

Billetter fremsendes når restlejen er betalt fuldt ud.
Udlejningsbureauet / ejer forbeholder sig ret til, ved indflytning, at opkræve et depositum på op til DKK 1.000,- pr. lejeobjekt, som sikkerhed for, at boligen efterlades rengjort og uskadt. Beløbet tilbagebetales ved afrejse, når lejebetingelserne er overholdt.
Ved afbestilling senere end 31 dage før afrejsen forfalder hele beløbet til betaling. Hvis det lejede objekt kan genudlejes, betales, udover færgeprisen, alene et ekspeditionsgebyr på DKK 300,-. Ændring af rejsen p.g.a. anden rejseperiode eller ønske om anden lejebolig, betragtes som afbestilling og ny bestilling. Ved akut sygdom kan rejsen afbestilles mod forevisning af lægeerklæring. Gebyr DKK 1.000,- + færgebillet ifølge BornholmerFærgens, eller anden transportørs, regler. Er pakkerejsen påbegyndt, refunderes ingen del heraf, uanset genudlejning.
Forsikring: Før rejsen: Vore kunder opfordres til, såfremt forsikring for sygdom, ulykke el. lign. opstået på rejsen ønskes særskilt dækket, at tage kontakt til eget forsikringsselskab, idet mange allerede har forsikringer, der dækker almindelige ferierejser i Danmark. Husk at medbringe gyldigt sygesikringsbevis.


On-line bestillinger på netsiden indeholder både færge og ophold.

Ophold kan bestilles uden færge, men færgeprisen kan ikke opnås  uden ophold. Ønskes færgebillet uden ophold, er De velkommen til at kontakte Det lille Rejsebureau A/S, Telf. 5695 6785,
der hjælper med at finde jeres bedste pris. Færge kan ligeledes bestilles uden ophold, men da til færgeselskabets priser.

Priser udregnes pr. årets 1.12. for det efterfølgende år, gyldige incl. oktober måned. Vi tager forbehold for prisændringer på færger, ændringer i skatter og afgifter samt evt. tryk- og regnefejl. Med hensyn til arrangørens misligholdelse inden en pakkerejses begyndelse henvises til lov 472 af 30. juni 1993, "lov om pakkerejser" kapitel 5. Om misligholdelse efter pakkerejsens begyndelse henvises til kapitel 6 i loven, hvori bl.a. står: at kunden kan kræve, at arrangøren inden rimelig tid afhjælper eventuelle mangler ved pakkerejsen, og at arrangøren og ejer eller repræsentant for ejer på feriestedet skal bestræbe sig på at finde passende løsninger på kundens klager - og at kunden, såfremt han vil påberåbe sig en sådan mangel, skal give arrangøren besked herom i rimelig tid, efter at manglen er konstateret. Arrangør er: Det lille Rejsebureau A/S, Søndergade 2, 3700 Rønne, Tel. 5695 6785.

I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen.

Før indbetaling fremsendes en bekræftelse på det aftalte, hvadenten det drejer sig om en pakkeløsning eller leje af bolig, og billetter.

Lejes en bolig, må denne ikke beboes af  flere personer, end der er aftalt, ligesom antal rejsende personer skal svare nøjagtigt til det aftalte. OBS: at alle personer tæller med, selv babyer og børn, der eventuelt på dele af en rejse ikke skal betale særskilt.

Medbringes husdyr uden aftale, overtrædes rygeforbud, eller lignende lokale regler, som kan medføre bortvisning, har kunden ikke krav på refusion.
Ved køb af færge-billet: Ved ændring af afgangstid, rejserute, personantal m.m. efter billet er udstedt, opkræves ekspeditionsgebyr DKK 100,-.
En påbegyndt pakkerejse refunderes ikke. Selvom alle ydelser i en færdig pakkerejse ikke benyttes, kan der ikke kræves tilbagebetaling for de ubenyttede ydelser. Hvis en bestilt rejse ikke skal benyttes, HUSK at give besked herom, så andre har mulighed for at bruge/disponere over pladsen.

En bestilt rejse skal benyttes. Sker ankomst ikke senest kl. 22.30 på den aftalte dag - såfremt andet ikke er aftalt – fritstilles udlejer og reservationen af pakkerejsen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold, uden ret til refusion.
Sker fraflytning i utide - med eller uden aftale - har kunden ikke ret til refusion af ikke benyttede ydelser. Dette gælder uanset om enheden genudlejes i den oprindelig aftalte periode. Er fraflytning sket uden aftale, har udlejer ret til at benytte boligen til anden side.


De transporterende færgeselskaber er lovmæssigt og gennem internationale konventioner pålagt omfanget af ansvar for skade på personer eller gods. Det lille Rejsebureau A/S påtager sig ikke forpligtelser, der går ud over denne lovgivning. Der tages forbehold for force majeure, ligesom Det lille Rejsebureau A/S ikke påtager sig ansvar for forekomst af lugtgener fra naturen, forekomst af insekter el. lign. i eller omkring det lejede, for forsinkelser, aflysninger af færger, bro-lukning el. lign.


Billeder og beskrivelser udarbejdes så retvisende som muligt.
Eventuelle variationer vil forekomme, hvorfor det ved bestilling bør angives, såfremt der er lagt vægt på specielle ting, af særlig vigtighed for netop dette ophold.
Der gøres opmærksom på, at der udenfor højsæson kan være nedsatte servicefunktioner på campingpladserne/overnatningssteder.

Pakkerejser kan ikke kombineres med andre rabatformer. 

Priserne på disse sideer gælder kun ved køb af både færge og ophold.

Ingen bestilling gennemføres, før I har godkendt vilkårene sidst i bestillingen.

Som værneting mellem kunde og Det lille Rejsebureau A/S er Retten i Rønne. Dansk lovgivning er grundlag for denne hjemmesides udbud.

Registreret i Danmarks Rejsegarantifond med nr. 2381.
Forbehold for skrive- tryk- og regnefejl, samt ændringer i priser og afgifter.

Senest opdateret 21.2.2018